רכישת קורסים מוקלטים באתר

 1. ביצוע רכישה של קורסים מוקלטים באתר (להלן: “הרכישה”, “ההזמנה” או “העסקה”) אפשרי לכל אדם בעל הכשרות המשפטית לבצע זאת בהתאם לתנאים בסמכות השיפוט החלה עליו והוא הבעלים של כתובת דואר אלקטרוני תקפה. בנוסף, רכישת קורס מוקלט מותנה בשיחה אישית עם ענבל רז או מי מטעמה ובאישורם.
 2. במידה שהנך תושב ישראל מתחת לגיל 18 או מי שזקוק לקבלת אישור מאת צד שלישי כלשהו על מנת לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת הורייך ו/או האפוטרופוס ו/או כל צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר.
 3. לתשומת ליבך, קליטת פרטי ההזמנה במערכת אינו מהווה התחייבות מטעם בעלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו, אלא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו ותהליך הטיפול בהזמנה החל.
 4. במקרים בהם בעלת האתר לא תוכל לספק את ההזמנה הודעה על כך תימסר למזמין.
 5. כדי שבעלת האתר תוכל לספק את הזמנתך, ההזמנה צריכה להתקבל ולהיקלט באופן תקין ומסודר, כאשר היא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח בדואר אלקטרוני ואופן התשלום.
 6. התשלום עבור ההזמנה יוצג במטבע ישראלי בלבד ויכלול את מחיר המוצר, מע”מ ע”פ כל דין, ותוספת דמי המשלוח ככל שיהיו. בעלת האתר שומרת על זכותה לשנות את המחירים בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הודעה על מבצעים והנחות. המחיר הקובע הינו המחיר המופיע באתר בעת ביצוע התשלום.
 7. זמינות המוצרים וכן המחירים עשויים להתעדכן מעת לעת. באם לא הושלמה הרכישה אין בעלת האתר מתחייבת לשמור על סל הקניות ו/או על המחיר המקורי עד השלמת הרכישה במועד מאוחר יותר.
 8. התשלום באתר יתבצע מראש באחת מהדרכים הבאות:
  1. באמצעות PayPal (בהתאם למדיניות השימוש של PayPal); או
  2. באמצעות יישומון העברת תשלומים מסוג “פייבוקס”; או
  3. באמצעות תשלום בכרטיס אשראי תקף הניתן לסליקה ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין; או
  4. באמצעות העברה בנקאית לפרטי החשבון שיימסרו ע”י בעלת האתר.
 9. בעלת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע”י צד שלישי באמצעי התשלום בו נעשה שימוש לשם ביצוע הזמנה.
 10. לאחר ביצוע רכישה התוכן הנרכש יישלח אליך באמצעות הדואר האלקטרוני שהוזן בתהליך הרכישה. אנא הקפד למלא את הפרטים בצורה מלאה ומדויקת. בעלת האתר לא תהיה אחראית לאי-קבלת התוכן בשל טעות שחלה בהזנת כתובת הדואר האלקטרוני על-ידי הלקוח.
 11. לתשומת ליבכם, בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 אין זכות לביטול עסקה וקבלת החזר כספי בגין רכישה של מוצר דיגיטלי.

אחריות על התכנים בקורסים המוקלטים המוצעים למכירה באתר

 1. בעלת האתר עושה את מירב המאמצים לוודא כי המידע המוצג באתר הינו מעודכן, מדויק ושלם. יחד עם זאת, יתכנו טעויות סופר במידע המופיע באתר או שהוא לא יהיה מעודכן.
 2. מובהר בזאת כי התכנים המוצעים למכירה באתר אינם מהווים ייעוץ כלכלי, שיווקי, עסקי, פנסיוני, רפואי, פסיכולוגי, פסיכיאטרי או אחר.
 3. מובהר בזאת כי בעלת האתר אינה אחראית לכל פעולה שתינקט ע”י הלקוחות ו/או לכל פרשנות שתינתן ע”י הלקוחות לתוכן המוצע למכירה באתר. כל פעולה של הלקוח הינה על אחריותו הבלעדית.

מדיניות רישום והשתתפות בקורסי לייב

 1. ההרשמה וההשתתפות בקורסים המועברים בלייב הינה בכפוף לתנאים המפורטים להלן. ההרשמה מהווה ביטוי להסכמת המשתתף לתנאים ולמדיניות הרישום.
 2. בתקנון זה, “קורסים” – לרבות סדנאות, הכשרות, מיני-קורסים, שיעורים וקבוצות למידה חד-פעמיות וכיוצ”ב, בין אם מועברים באופן אישי ובין אם מועברים באופן מקוון, בהנחייתה של ענבל רז או מי מטעמה (“המנחה“).
 3. פתיחת הקורס מותנית במספר נרשמים מינימאלי, אשר ייקבע לגבי כל קורס בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המנחה.
 4. מספר המקומות המקסימאלי בכל קורס עשוי להיות מוגבל ומשתנה מקורס לקורס בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המנחה. הרישום לקורס הינו על בסיס כל הקודם זוכה.
 5. מועדי ושעות הקורס יפורסמו על-ידי המנחה מבעוד מועד.
 6. המנחה רשאית להודיע, לפני מועד תחילת הלימודים בקורס, באופן חד צדדי וללא התראה מוקדמת על ביטול הקורס מכל סיבה שהיא. במקרה כזה הודעה תימסר למשתתפים ויבוצע החזר כספי מלא של התשלום שהועבר ע”י המשתתפים.
 7. המנחה רשאית להודיע, לפני מועד תחילת הלימודים בקורס או במהלכם, באופן חד צדדי ולא התראה מוקדמת, כי בשל נסיבות חיצוניות ובלתי צפויות, אשר אינן ניתנות לשליטתה, מתכונתו הנוכחית של הקורס נקטעת ויתרת המפגשים יועברו בפורמט שונה, לרבות באמצעים מקוונים כגון תוכנות שיתוף מסך או שיתרת המפגשים נדחית למועד מאוחר יותר בו הנסיבות תאפשרנה לקיים את הקורס במתכונתו המקורית. במקרה שכזה לא יוענק החזר כספי כלשהו למשתתפי הקורס.
 8. רישום לקורס:
  1. ההשתתפות בקורס מותנית ברישום ובעמידה בתנאי התשלום. אי-עמידה בתשלומים תהווה עילה לביטול הרישום ולהפסקת ההשתתפות בקורס.
  2. התשלום לקורס נעשה באופן מלא ומראש בעת הרישום. אפשרויות התשלום, לרבות המחיר המלא וכן האפשרות לחלוקה לתשלומים, מפורטים בדף ההרשמה.
  3. המנחה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע”י צד שלישי באמצעי התשלום בו נעשה שימוש לשם ביצוע התשלום עבור הקורס.
  4. למנחה תהא הזכות שלא לקבל רישום של אדם פלוני לקורס מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  5. למנחה תהא הזכות להפסיק את השתתפותו של לקוח בקורס מסיבה של התנהגות שאינה הולמת ומונעת את המשך התנהלותו התקינה של הקורס. במקרה כזה לא יוענק החזר כספי כלשהו.
 9. ביטול השתתפות בקורס והחזר כספי:
  1. לקוח אשר מבקש לבטל את השתתפותו בקורס יודיע על כך למנחה בהקדם תוך מסירת פרטים מאמתים כפי שיידרשו ע”י המנחה. הודעה בע”פ תגובה בהודעה בכתב.
  2. יובהר, כי אי השתתפות בשיעורים ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול עסקה, והלקוח מוותר מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול שלא נעשתה בכתב בהתאם להוראות סעיף 23.1 לעיל.
  3. הקפאת קורס במקום ביטולו נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של המנחה.
  4. הודעת ביטול שתתבצע בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שבוע קודם למועד תחילת הלימודים בקורס, תזכה את הלקוח להחזר כל התשלומים ששילם עבור הקורס, בניכוי דמי ביטול בגובה 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.
  5. הודעת ביטול בגין עסקת מכר מרחוק שתתבצע בכל מועד מאוחר מהמועדים שצוינו בסעיף 23.4 לעיל אך טרם מועד תחילת הלימודים בקורס תזכה את הלקוח בהחזר כספי של 50% מסך כל התשלומים ששילם עבור הקורס.
  6. לקוח שיבטל את הרשמתו לקורס לאחר מועד תחילת הלימודים בקורס, בין אם השתתף בשיעורים, כולם או חלקם, ובין אם לאו, מכל סיבה שהיא, לא יהא זכאי לכל החזר כספי בגין מחיר הקורס, בין אם שולם ובין אם לאו.
  7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זיכוי לקוח והחזר כספים יבוצע בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול. במקרה שבו התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי יבוצע ההחזר בזיכוי כרטיס האשראי של הלקוח.
  8. בנוסף לאמור לעיל, רשאית המנחה לגבות ממשתתף שביטל עסקה באשראי עמלת ביטול עסקה באשראי בגובה עמלת הביטול אשר נגבית מהמרצה ע”י חברת האשראי בגין ביטול העסקה. גובה עמלה זו אינה בשליטתה של המנחה ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
  9. במקרה של ביטול עסקה, יושבו ללא דיחוי ע”י הלקוח, כל החומרים שנתקבלו מהמנחה במסגרת הקורס, מבלי שנעשה בהם שימוש, לרבות מחיקת כל החומרים האלקטרוניים אשר הופצו ע”י המנחה ומידע אודות שאר המשתתפים בקורס.
  10. לצורך האמור בתקנון זה “מועד תחילת הלימודים בקורס” הינו מועד השיעור הראשון של הקורס.

קניין רוחני

 1. השימוש בחומרים שנמסרו ע”י המנחה במהלך קורס הינו לשימושם האישי של המשתתפים ואין לעשות בהם כל שימוש מסחרי אל מול צדדים שלישיים.
 2. המנחה הינה בעל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, על חומרי הקורס והתכנים המועברים בו. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את מצגות הקורס, מבנה הקורס, תכני הקורס, הקלטות הקורס, התמונות והטקסטים המופיעים בשיעורים ובחומרים הנלווים ואת שם הקורס.
 3. אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהקורס ו/או מהתכנים המופיעים בו ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של המנחה.

הגבלת אחריות

 1. מובהר בזאת כי תכני הקורס מועברים ע”פ מיטב הבנתה, ידיעותיה וניסיונה של המנחה. המנחה אינה אחראית לכל פעולה שתינקט ע”י המשתתפים ו/או לכל פרשנות שתינתן על-ידם לתכנים המועברים בקורס. כל פעולה של משתתף בהסתמכו על התכנים המועברים בקורס הינה על דעתו ואחריותו הבלעדית.
 2. תכני הקורס אינם מתיימרים להוות ייעוץ רפואי, פסיכולוגי, פסיכיאטרי, זוגי או אחר.

פרטיות

 1. המנחה תשמור על פרטיות המשתתפים והמידע המסופק על-ידם בכפוף להוראות כל דין.
 2. השיעורים בקורס עשויים להיות מוקלטים והמנחה שומרת על זכותה לעשות בהם בכל עת שימוש פרסומי במדיות הדיגיטליות השונות.
 3. בהסכמת המשתתפים, עשויות להיות מצולמות תמונות במהלך הקורס, ע”י המנחה או מי מטעמה, לצורך שימוש בתמונות אלו לצרכים שיווקיים ופרסומיים במדיות הדיגיטליות השונות. משתתף שאינו מעוניין להופיע בתמונות אלו יציין זאת באופן מפורש מבעוד מועד.